برخی از پروژه هایی که تا کنون انجام داده ام یا در آنها مشارکت داشته ام را می توانید مشاهده کنید. لازم به توضیح است بعضی از وب سایتها در حال حاضر فعال نمی باشند و بعضی طراحی مجدد انجام داده اند.